DA0519 2018
DA0519 2018

Ink and pencil on paper, 5x7 inches

DA0527, 2018
DA0527, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0526, 2018
DA0526, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0528, 2018
DA0528, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0522, 2018
DA0522, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0521, 2018
DA0521, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0602, 2018
DA0602, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0611, 2018
DA0611, 2018

Ink and pencil on paper, 8x6 inches

DA0704, 2018
DA0704, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0616, 2018
DA0616, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0615
DA0615

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0617, 2018
DA0617, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0618, 2018
DA0618, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0624, 2018
DA0624, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0625, 2018
DA0625, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0630, 2018
DA0630, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0701, 2018
DA0701, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0702, 2018
DA0702, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0703, 2018
DA0703, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0519 2018
DA0527, 2018
DA0526, 2018
DA0528, 2018
DA0522, 2018
DA0521, 2018
DA0602, 2018
DA0611, 2018
DA0704, 2018
DA0616, 2018
DA0615
DA0617, 2018
DA0618, 2018
DA0624, 2018
DA0625, 2018
DA0630, 2018
DA0701, 2018
DA0702, 2018
DA0703, 2018
DA0519 2018

Ink and pencil on paper, 5x7 inches

DA0527, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0526, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0528, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0522, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0521, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0602, 2018

Ink and pencil on paper, 7x5 inches

DA0611, 2018

Ink and pencil on paper, 8x6 inches

DA0704, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0616, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0615

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0617, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0618, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0624, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0625, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0630, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0701, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0702, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

DA0703, 2018

Ink and pencil on paper, 10x8 inches

show thumbnails